World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Delårsrapport för perioden 2020.01.01 – 2020.03.31

2020-05-29

Resultat i korthet

Koncernens nyckeltal (tkr) 2020.01.01- 2019.01.01- 2019.01.01-
2020.03.31 2019.03.31 2019.12.31
Nettoomsättning 2 060 357 4 256
Summa rörelseintäkter 3 537 1 545 11 804
Resultat efter finansiella poster -11 697   -11 800 -57 282
Av- och nedskrivningar av materiella och - 1214   -1 133 -4 659
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 7 342   6 459   13 375
Resultat per aktie (kr) -0,24 -0,31 -1,43
 

Moderbolagets nyckeltal (tkr)

2020.01.01- 2019.01.01- 2019.01.01-
2020.03.31 2019.03.31 2019.12.31
Nettoomsättning 1 994 357 6 559
Summa rörelseintäkter 3 471 1 545 14 104
Resultat efter finansiella poster -11 697 -11 800 -57 282
Av- och nedskrivningar av materiella och -1 214 -1 122 -4 625
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 6 948 4 771 13 451
Resultat per aktie (kr) -0,24 -0,31 -1,43
 

VD Martin Waleij kommenterar

Covid-19 krisen har skapat en turbulens för oss alla, dock har BrainCool under det första kvartalet satt en bra grund för året, vilket bland annat visar sig genom att nettoomsättningen har ökat med över 477 % jämfört med period från föregående år samt en ökning med 100 % mot förra kvartalet.

Vår strategi ligger fast med en fortsatt bearbetning av marknaderna i Tyskland och USA för bolagets produkter inom hjärnkylning.

Efter periodens utgång har vi bland annat erhållit ett EU-bidrag om 3 miljoner euro, för kommersialisering av bolagets produkter inom hjärnkylning. Under det första kvartalet har vi även genomfört en riktad emission om 15 miljoner SEK. Sammantaget har vi i nuläget, en stark grund för att under året förstärka ägarbasen ytterligare och avsluta alla kortfristiga lån i bolaget.

Vi är på rätt väg i den långsiktiga strategin att kombinera företagets produkter RhinoChill™ och BrainCool™ System i ett koncept, BrainCell, som kan erbjudas för både hjärtstopps-och strokepatienter som behandlas med trombektomi, en behandlingsmetod som är under stark tillväxt.

Vi upplever ett ökat intresse för våra produkter inom intensivvård, och har även erhållit flera order i Tyskland, vilka har levererats efter periodens utgång. Sjukhus har varit stängda för kontakter; utbildning och pre-hospital implementering i Tyskland har följaktligen försenats från och med mars. Vår förhoppning är att sjukvården skall öppnas upp mer, vilket vi nu initialt ser i Tyskland och de västra delarna av USA.

Bolaget har den 26 maj erhållit ett nytt EC-certifikat för invasiva produkter efter granskning av bolagets produkt, Cooral® System, som kommer att kunna marknadsgodkännas för EU/ESS marknaden inom kort, vilket är en milstolpe för företaget.

Den strategiska marknadsanalysen av onkologimarknaden pågår parallellt, och vi fokuserar på det viktigaste just nu, som är dialogen med FDA  respektive slutförandet av den nordiska studien i form av förberedelse för presentation och publicering av data i vetenskapliga sammanhang.

Bolaget har påverkats av covid-19 krisen men vi kommer att komma stärkta ur den. Vår produkt BrainCool System har erhållit viktiga order både i USA och Tyskland under starten av 2020.r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.