World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) genomför studie med covid-19 patienter

2020-06-02

BrainCool AB kommer att i samarbete med intensivvårdskliniker vid Södersjukhuset i Stockholm genomföra en mindre studie (fallserie) med covid-19 patienter som ska behandlas mot svårbehandlad feber. Ett 15-tal patienter kommer att behandlas med BrainCool™ System.

Södersjukhuset har tagit initiativet till att genomföra studien efter lyckade resultat med BrainCool™ System. Produkterna har med framgång använts för behandling av fyra covid-19-patienter med kraftig och återkommande feber, där läkemedel har visat sig verkningslöst för att behandla dessa febertoppar. 

Vidare har bland annat Frankrikes och Schweiz hälsodepartement gått ut med varningar om att det vanligt förekommande febernedsättande läkemedlet ibuprofen som även går under namnet Ipren i Sverige, kan förvärra prognosen hos patienter med covid-19. (ref https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2820%2930116-8 )

Resultat från studien kommer att presenteras i samarbete med tre ledande sjukhus redan i början av september i samband med ett vetenskapligt satellitmöte i New York, USA för sjukvårdspersonal i regionen.

      VD Martin Waleij kommenterar:

– Covid-19 är en ny sjukdom och mycket är fortfarande outrett. Vi kan dock konstatera att vi ser ett direkt värde av våra produkter för att behandla feber i fall där man t.ex. inom neuro-vården i USA vill undvika läkemedel och föredrar att behandla med avancerade TTM-system, i likhet med de fall vi sett på Södersjukhuset där läkemedel inte har varit verkningsfulla. BrainCool ser positivt på möjligheten att kunna bidra i den pågående covid-19-krisen.

Det kommer nu allt fler uppgifter om att covid-19 inte enbart är en respiratorisk sjukdom. Komplikationer i form av blodproppar är en del av dess inflammatoriska tillstånd som även ökar risken för stroke och hjärnskador, med efterföljande stort behov av rehabilitering. BrainCool följer noggrant samtliga nya rön och publikationer som indikerar hjärnskador, rehabiliteringsbehov och risk för stroke, där våra produkter kan skapa värde för patienterna. BrainCool kommer att vidare utforska alla möjligheter till att bidra med relevant behandling i syfte att hjälpa patienter.

Den aktuella studien vid Södersjukhuset i Stockholm medför inga kostnader för bolaget. BrainCool kommer dock att donera engångsartiklarna för behandling av de femton (15) covid-19-patienterna som ingår i studien. De fyra redan behandlade patienterna kommer inkluderas retrospektivt i studien.

Studiens primära syfte är att utvärdera avancerad feberbehandling, men även att genomföra en observation avseende patienter med akut lungsvikt, ett tillstånd som även kallas ARDS (Acute

Respiratory Distress Syndrome), men även neuropatienter med svårartad feber kommer observeras.

Uppemot en tredjedel av alla patienter som genomgår mekanisk ventilation vid IVA (intensivvårdsavdelning) lider av ARDS, som är ett allvarligt tillstånd med ca 40 procents mortalitet. ARDS drabbar även ofta de svårast sjuka covid-19-patienterna, och då med ännu högre mortalitet.

Studier har visat att terapeutisk hypertermi (TH) som lungskyddande åtgärd i patienter med ARDS har gett ett förbättrat kliniskt utfall, vilket även är i linje med BrainCools erfarenhet från Tyskland och USA.

Se bifogad publikation https://www.alliedacademies.org/articles/hypothermia-therapy-as-an-adjuvant-therapy-for-severe-ards.pdf ) samt även en pågående klinisk studie vid University of Maryland, USA. Ref: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03376854

VD Martin Waleij avslutar:

– Studien vid Södersjukhuset är huvudsakligen inriktad på avancerad feberhandling, men från BrainCools sida är det också av intresse att utvärdera våra produkter för potentiell behandling av ARDS-patienter. Detta gäller även patienter där tillståndet inte är en direkt följd av covid-19.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2020.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.