World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) – får ett prestigefyllt EU-bidrag (EUREKA: Solutions for the next human high-impact pandemic)

2020-10-26

BrainCool har fått ett prestigefyllt grant för såväl vidareutveckling av företagets produktlinje för att stödja den pågående Covid-19-pandemin som förberedelse inför framtida pandemier och svåra influensautbrott.  Det direkta bidraget (finansiering) till BrainCool uppgår till cirka 3,5 MSEK.

I projektet ingår även konsortiepartners i Frankrike (forskningsinstitut) och i Estland (produktionspartner). BrainCool kommer även, inom projektet, fortsätta samarbetet med klinisk utveckling med Södersjukhuset /Karolinska Institutet (där parterna erhållit Vinnova-bidrag för en första klinisk studie om ca 1 MSEK under 2020, [ref 1].

VD Martin Waleij kommenterar:

Vi fortsätter vår målsättning med att etablera BrainCool™ System som det ledande högkvalitativa TTM-systemet, vilket möjliggör temperaturhantering inom nya viktiga områden. Även om covid-19 krisen drabbat branschen och vårt företag, konstaterar vi att vi rekryterat direkt stöd till företaget på över 5 MSEK under året och ser en direkt koppling till covid-19 pandemin att TTM-system kommer att spela en ännu större roll i fler patientgrupper de kommande åren.

EU-projektet, som löper under 2 år, kommer att möjliggöra ytterligare förbättringar av behandlingen av COVID-19 och pandemipatienter på intensivvårdsavdelning ("IVA"), där hög feber har visat sig leda till ytterligare dödlighet och försämrade neurologiska resultat. För dessa patienter kommer BrainCool™ System att spela en viktig roll för att minska hjärnskador, för feberhantering samt förbättring av andningsfunktionerna. BrainCool har redan tidigare fått ett första bidrag från Vinnova (~ MSEK 1) för att genomföra en liten studie vid Södersjukhuset ("SÖS") i Stockholm för patienter med Covid-19, [ref 1]. Man har nu kommit överens om att genomföra ytterligare klinisk forskning om dessa viktiga patientgrupper med hög återkommande feber. (en forskning som inte kommer belasta BrainCool med kostnader.)

EU-projektet startar formellt den 1 januari 2021, även om första delen av finansieringen (800kSEK) kommer bolaget till handa under 2020.  Förutom den kliniska utvecklingen av BrainCool™ System vid IVA-behandling, kommer ytterligare en produkt som utvecklats under BrainSave-bidraget (ytterligare ett EU-finansierat projekt för BrainCool, med ytterligare finansiering på 1,2 MSEK fram till slutet av april 2021) att valideras ytterligare, nämligen "BrainTemp Sensor". Syftet är att övervaka både hjärn- och kärntemperaturen icke-invasivt med en hjärntemperatursensor kontinuerligt under hela behandlingsförfarandet, samt integrera temperaturmätningarna i BrainCell konceptet med hjälp av ett mycket användarvänligt mjukvarusystem för temperaturkontroll.

VD Martin Waleij kommenterar:

BrainCools produktlinje representerar framtiden för modern vård efter hjärtstopp, vilket konfirmeras av nya riktlinjer, [ref 2 och 3], inom området. Emellertid är det även uppenbart att användningen av temperaturhantering kommer att öka i olika patientpopulationer och BrainCool ligger i framkant även inom dessa områden.

Risken för återkommande pandemikriser och influensa med hög feber, bidrar till ytterligare fokus på TTM-behandling inom IVA-vård. Ett uppenbart område kommer att vara behandling av återkommande feber hos patienter med ARDS (akut lungsvikt), framförallt när det orsakas av Covid-19 och liknande pandemier med stor påverkan på hälsoekonomin. Vi ser ett antal fördelar för patienter på IVA, t.ex. andningsparametrar som lägre syrebehov, färre dagar i ventilator, förebyggande av hjärnskador och förbättrade långsiktiga resultat för olika patientgrupper, vilket inom projektet kan följas upp i redan etablerade kliniska studier.

För mera information, se följande:

Referens 1 -https://news.cision.com/se/braincool/r/braincool-ab--publ--erhaller-bidrag--grant--om-0-9-msek-fran-vinnova-for-bolagets-projekt-inom-behan,c3144512

Referens 2 - Riktlinjer USA American Heart https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artikel/?id=63785&publisher=370

Referens 3 - De ERC-riktlinjer (https://cprguidelines.eu/guidelines-public-comment) som presenterades i helgen vid ERC-mötet är ett utkast till riktlinjer, öppet för kommentarer fram till 5 november. BrainCool kommer inte att kommentera riktlinjerna förrän denna process är klar och riktlinjerna är slutgiltiga.


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-26 10:38 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.