World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) -Delårsrapport för perioden 2020.07.01 – 2020.09.30

2020-11-27

VD Martin Waleij kommenterar

BrainCool har under det tredje kvartalet fortsatt utvecklas enligt plan och vi har tagit flera viktiga steg i kommersialiseringen av bolagets produkter. Bolagets omsättning ökar mot föregående år under en turbulent tid.

Under det tredje kvartalet genomfördes en riktad nyemission om 35 mkr som säkerställer bolagets finansiering framöver. Vi inledde även förberedelser för att byta handelsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Byte av handelsplats beräknas ske under det första kvartalet 2021. BrainCool erhöll under perioden också en genombrottsorder på fyra IQool™ System från sjukhusgruppen Intermountain Healthcare i USA.

Den stora händelsen under kvartalet var presentationen i slutet av september av den nordiska kliniska studien med 182 blodcancerpatienter som behandlats med Cooral® System vid Europas största och mest prestigefyllda cancermöte, ESMO 2020 i Madrid (European Society for Medical Oncology).

Resultaten från den randomiserade kliniska studien visade att kylning med Cooral® System eller is var lika effektiva när det gäller att förebygga uppkomsten av svår OM (oral mukosit) vid behandling av patienter med myelom eller lymfon (benmärgscancer eller lymfkörtelcancer). Vid en närmare analys av de patienter som enbart hade lymfom visade det sig att användning av Cooral®System var betydligt effektivare jämfört med is.

För lymfompatienter, som i princip alla utvecklar svår OM, är behandlingen med Cooral ett stort genombrott. Förutom att resultaten är statistiskt signifikanta mot kontrollgruppen med is så är resultaten av stor klinisk betydelse. Resultaten av den kliniska studien presenteras och analyseras för närvarande tillsammans med regulatoriska myndigheter i USA och Japan. Kommande vetenskapliga publikationer av studien förväntas få stor betydelse för lanseringen av Cooral® System.

Efter rapportperiodens utgång har BrainCool erhållit tre uppföljningsorder på IQool™ Systems i USA och en uppföljningsorder på BrainCool™ Systems i Tyskland. Beställningarna är ett kvitto på att kunderna är nöjda med bolagets produkter.

I oktober tecknade vi ännu ett inköpsavtal avseende IQool™ Systems med en rikstäckande inköpsorganisation – Intalere som representerar 3800 akutsjukhus i USA – och ägs av Intermountain Health. Vårt samarbete med Intermountain Healthcare har resulterat i totalt nio order på IQool™ System hittills i år. BrainCool tecknade också ett avtal med bolagets partner i Sydkorea, KCP Medical, avseende distribution av Cooral® System.

American Hearth Association (AHA) publicerade under hösten nya riktlinjer för användning av kylning vid behandling av patienter med hjärtstopp. De nya riktlinjerna ökar patientunderlaget, understryker användning av avancerade system för temperaturreglering samt förstärker behovet av snabb nedkylning vid hjärtstopp för att minimera hjärnskador och potentiellt förbättra de neurologiska utfallen. Vi bedömer att de nya riktlinjerna kommer att vara gynnsamma för efterfrågan på utrustning för nedkylning och här ligger BrainCool med IQool™ System i framkant.

Covid-19 krisen har påverkat bolaget på flera områden. Svårigheter att genomföra utbildningar och försäljningsmöten har påverkat tillväxten. Förseningar i kontakter med regulatoriska myndigheter i framför allt Asien samt en allmän osäkerhet på finansmarknaden är några av de effekter som påverkat verksamheten.

Positiva faktorer har varit intresset för att temperatur-behandla covid-19 patienter med hög feber, vilket förväntas öka patientunderlaget för temperaturbehandling av patienter med neurologisk feber samt patienter med akut lungsvikt. Bolaget har även erhållet ett prestigefullt EU-bidrag om 3,5 mkr för vidareutveckling av temperaturreglering för att stödja behandling av Covid-19. BrainCool har vidare erhållit mjuka lån om 1,4 mkr för finansieringen av USA-verksamheten genom stödprogram i USA.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.